பாரதியார்

உங்களின் தோல்வி எங்கே ஒளிந்துள்ளது தெரியுமா? பிரச்னைகள் வரும்போது அல்ல; பிரச்னைகளை கண்டு நீங்கள் பயந்து விலகும்போதுதான் – பாரதியார்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *